Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 215 (2.487 secs)
You searched for: (collection:dulturk OR mediatype:dulturk) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5     Next    Last
[texts]Kamus-i Rûmî : Rûmca'dan Türkçe'ye lugât = Lexikon helleno-tourkikon - Panagiotides, I. P

Keywords: Greek language, Modern
Downloads: 675
[texts]Lûgat- Naci - 01 Naci, Muallim, 1850-1893

Keywords: Turkish language
Downloads: 394
[texts]Kamus-ül alâm : tarih ve cografya lûgati ve tabir-i esahhiyle kâffe-yi esma-yi hassa-yi camidir (Volume v.4 (1894)) - 01 Semseddin Sâmî, 1850-1904

Keywords: History; Geography
Downloads: 453
[texts]Tarih-i 'umumi (Volume v.1-3) - 01 Mizanc Murad, 1853-1914?

Keywords: World history
Downloads: 327
[texts]Resimli kamus-i Fransevi : Fransce'den Türkçe'ye lugat- kitabi = Dictionnaire français-turc : illustré de 3000 gravures - 01 Semseddin Sâmî, 1850-1904

Keywords: French language
Downloads: 570
[texts]Tarih-i Cevdet - 01 Ahmet Cevdet Pasa, 1822-1895

Keywords: World history
Downloads: 618
[texts]Tercüme-yi Mirkat - 01 Hüsrev, Molla, d. 1480
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Islamic law; Hanafites
Downloads: 344
[texts]Lügat-i tarihiye ve cografiye (Volume v.1 c.1) - 01 Ahmet Rifat, Yaglkçzade, d. 1894
Turkish in arabic script
Keywords: History; Geography
Downloads: 320
[texts]Lozan sulh muahedenamesi : mukavelât ve senedât- saire - Turkey. Treaties, etc., 1923-1938 (Atatürk)
At head of title: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekâleti
Keywords: Treaty of Lausanne (1923)
Downloads: 568
[texts]Hadha ghunyat al-mutamalli fi sharh Munyat al-musalli al-mushtahir bi-sharh al-kabir - 01 Halabi, Ibrahim ibn Muhammad, d. 1549 or 50

Keywords: Kashghari, Sadid al-Din, 13th cent.?; 13th cent.?; Prayer
Downloads: 422 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Divan- âsk Yunus Emre - 01 Yunus Emre, d. 1320?
Caption title
Downloads: 395
[texts]Ruh ül-Mecelle : tarih ve usûl-i fkhe dair bir medhal ile Mecelle-i Ahkam- Adliyenin serhini havi olup sekiz cilt üzere tertip olunmustur (Volume v.1-4) - 01 Ahmet Resit Pasa, 1858-1918
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Turkey; Civil law; Islamic law
Downloads: 265
[texts]Tarih-i istikbal / (Volume v. 13 c.1) - 01 İleri, Celâl Nuri, 1877-1939
1. Mesâil-i fikriye -- 2. Mesâil-i esâsiye -- 3. Mesâil-i ictimâiye
Downloads: 32
[texts]Bu?yu?k harb 1914-1918 / - 03 Turkey. Erkânıharbiye-yi Umumiye. Talim ve Terbiye Dairesi
Additional maps and illustrative material in pockets of each vol
Keywords: World War, 1914-1918
Downloads: 32
[texts]Rübab- sikeste - 01 Tevfik Fikret, 1867-1915
Poems
Downloads: 171
[texts]Türkler bu muharebede ne kazanabilirler? : Büyük Türklük en meshur Türkçülerin mütalaat - 01 Tekinalp, Munis, 1883-1961
LC copy has bookplate of [Karl] Sussheim
Keywords: Pan-Turanianism
Downloads: 303
[texts]Ruh-i kemal - 01 Bolayr, Ali Ekrem, 1867-1937

Keywords: Namk Kemal, 1840-1888; Authors, Turkish
Downloads: 198
[texts]Letaif-i Hoca Nasreddin rahmetu?llah-i aleyhi.
Özege, M. S. Eski harflerle
Keywords: Nasreddin Hoca (Legendary character); Turkish wit and humor
Downloads: 53
[texts]Muallimlerle mahsus Yeni harfler-le Turkçe okuma yazma dersleri - 01 Dilmen, Ibrahim Necmi, 1889?-1945
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Turkish language; Turkish language; Turkish language
Downloads: 482
[texts]Kitab-i Muhammediye - 01 Yazcoglu Mehmet, d. 1451

Keywords: Islam
Downloads: 393
[texts]Aks?am gu?nes?i : - 01 Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956

Downloads: 26
[texts]Ko?ylu? ilm-i hal? / - Üryanı̂zade Ali Vâhit
Ottoman Turkish
Keywords: Muslims; Rural development
Downloads: 40
[texts]Türkiye nasl paylasld? - Huri, Pol

Keywords: Eastern question (Balkan)
Downloads: 240
[texts]Tarih-i Cevdet (Volume v.3-4) - 01 Ahmet Cevdet Pasa, 1822-1895

Keywords: World history
Downloads: 321
[texts]Yeni Turan / - 01 Adıvar, Halide Edib, 1885-1964

Downloads: 31
[texts]Mukalemat : türkiye-rumiye ve rumiye-türkiye = Dialogoi : Tourko- hellenikoi kai Helleno- tourkikoi - Meliopoulos, Ioannes P

Keywords: Turkish language; Greek language
Downloads: 267
[texts]I?ntis?ar-? I?sla?m tarihi / - Arnold, Thomas Walker, Sir, 1864-1930

Keywords: Caliphs; Islam
Downloads: 30
[texts]Süha - 01 Rusçuklu Mehmet Hayri
"Siyasetten baska her seyden bahs eder, cüz cüz çkar risaledir"--T.p. verso
Keywords: Turkish literature
Downloads: 171
[texts]Yorgaki Dandn - Molière, 1622-1673
A play
Keywords: Turkish language
Downloads: 138
[texts]Amasya tarihi / (Volume v.1) - 01 Yasar, Hüseyin Hüsameddin, 1869-1939
Includes bibliographical references and indexes
Downloads: 17
[texts]Lisan-? Arab?? : - 01 Emre, Ahmet Cevat, 1876-1961
"Mekatip-i rüştiye ile idadilerin ilk senelerine mahsus olmak üzere tertip edilmiştir."--t.p
Keywords: Arabic language
Downloads: 29
[texts]Felsefe dersleri : - 01 Tunç, Mustafa Şekip, 1886-1958
"Liselerin ikinci devresine mahsusdur."
Keywords: Philosophy
Downloads: 27
[texts]I?ttih?a?d ve Terak?k?i? Cem'i?yetine ac?ik? mektu?blar / - 01 Sabahaddin, Prens, 1877-1948

Keywords: İttihat ve Terakki Cemiyeti; اتحاد و ترقى جمعيتى
Downloads: 19
[texts]Ahkâmü'l-evkaf - 01 Ömer Hilmi, 1843-1889 or 90
"Mekteb-i Hukuk- Sahane tarafndan tabettirilmistir."
Keywords: Charitable uses, trusts, and foundations (Islamic law); Charitable uses, trusts, and foundations (Islamic law); Waqf; Waqf; Charitable uses, trusts, and foundations; Charitable uses, trusts, and foundations; Law; Law; Turkish language
Downloads: 199
[texts]Tarih-i istikbal münasebetiyle Celâl Nuri Bey : memleketimizde bir külliyat- mühimme vücuda getiren Celâl Nuri Bey'in zât ve âsârn tetkik ve tenkit maksadyla yazlmstr - 01 Haydar Kemal
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Ileri, Celâl Nuri, 1877-1939; 1877-1939; Ittihat ve Terakki Cemiyeti
Downloads: 531
[texts]K?zlara mahsus amel?? akaid-i I?sla?miye / - 01 Hafız Nuri
"Bab-ı Fetvapenahinin tasdikini haizdir."
Keywords: Islam; Islam; Muslim women
Downloads: 24 (1 review)
[texts]Altun armagan : Türk Yurdunun hediyesi (Volume v.1-2)

Keywords: Turkish literature
Downloads: 228
[texts]Firak-i Iraq : - 01 Süleyman Nazif, 1869-1927

Keywords: World War, 1914-1918
Downloads: 25
[texts]Zoraki tabip - Molière, 1622-1673

Downloads: 147
[texts]Y?ld?r?m / - 01 Erkilet, H. Emir

Keywords: Turkey. Ordu
Downloads: 23
[texts]Dag? yolu / - 01 Tanrıöver, Hamdullah Subhı̂, 1885-1966
Collection of speeches delivered during World War I and the Turkish War of Independence
Keywords: Nationalism; Turks
Downloads: 23
[texts]Yeni gu?zel yaz?lar / - 05 Tanlı, Süleyman Şevket
"Liselerin ve orta mekteplerin altıncı, kız-erkek muallim mekteplerinin birinci sınıflarına mahsustur." -- V. 1 t.p
Keywords: Turkish literature
Downloads: 28
[texts]Y?ld?zname-yi Hu?seyni / - 01 Süleyman el-Hüseyni
"Bürüç ve ecram-ı semaviyenin insanlar üzerindeki tesiratını, şark ve garb ulamasının hususdaki netaic-i tedkikatını muhtevi şimdiye kadar misli yazılmamış bir eserdir."
Keywords: Stars; Zodiac
Downloads: 31
[texts]Makedonya : tarihçe-i devr-i inkilâp - 01 Selanikli Semseddin

Downloads: 151
[texts]Allah' inkar mümkün müdür? yahut huzur-i fende mesalik-i küfr - 01 Ahmet Hilmi Sehbenderzade, 1865-1913
At head of title: Tarih-i Islamn birinci zeyli
Keywords: Atheism; God; Islam and philosophy; Islam
Downloads: 253
[texts]Türk'ün altın kitabı : Gaziʼnin hayatı ve büyük halâskârımız hakkında münevverlerimizin ve meşahirimizin intıbaat ve mülâhazatı (Volume v.1-2)

Keywords: Atatürk, Kemal, 1881-1938
Downloads: 21
[texts]Hikmet-i hukuk - 01 Münif Pasa, 1830?-1910

Keywords: Law; Natural law; Law and ethics
Downloads: 269
[texts]A?dab-i muas?eret hasb-i halleri / - 01 Saffeti Ziya Mustafa, 1875-1929

Keywords: Etiquette
Downloads: 26
[texts]Osmanl? I?mparatorlug?u'nun kurulus?u / - Gibbons, Herbert Adams, 1880-1934
Translation of: The foundation of the Ottoman Empire. 1916
Downloads: 39
[texts]Tu?rk kanunu meden??si. - 01 Turkey. Büyük Millet Meclisi

Keywords: Civil law
Downloads: 16
[1] 2 3 4 5     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts